Tło

KORONAWIRUS VS STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

KORONAWIRUS VS STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

"Brak podstaw do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej"?

Przyjrzyjmy się bliżej odpowiednim przepisom:

Konstytucja RP: 

Art. 228 ust. 1
„W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.”

Sytuacja szczególnego zagrożenia, o której mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP, to poważne i bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa oraz normalnego funkcjonowania instytucji publicznych (K. Wojtyczek, Granice, s. 250). 

Ustawa z 18.04.2002r. o stanie klęski żywiołowej:

Art. 2 „Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM KATASTROF NATURALNYCH lub awarii technicznych noszących znamiona KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ oraz w celu ich usunięcia.”

Art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) KLĘSCE ŻYWIOŁOWEJ - rozumie się przez to KATASTROFĘ NATURALNĄ lub awarię techniczną, których skutki ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU LUB ZDROWIU DUŻEJ LICZBY OSÓB, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a POMOC I OCHRONA MOGĄ BYĆ SKUTECZNIE PODJĘTE TYLKO PRZY ZASTOSOWANIU NADZWYCZAJNYCH ŚRODKÓW, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem;
2) KATASTROFIE NATURALNEJ - rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo CHORÓB ZAKAŹNYCH LUDZI albo też działanie innego żywiołu.”

Art. 228 ust. 7 KONSTYTUCJI RP:
„W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, NIE MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz WYBORY PREZYDENTA Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.”

Zakaz przeprowadzania wyborów "pozwala z jednej strony na odwrócenie zagrożeń, z drugiej natomiast – chroni obywateli przed wykorzystaniem instytucji stanów nadzwyczajnych dla manipulowania procedurą wyborczą. Powszechne wybory organów władzy publicznej mają sens tylko w warunkach zapewniających pełną swobodę wyrażania woli wyborców" (wyr. TK z 26.5.1998 r., K 17/98, OTK 1998, Nr 4, poz. 48). 

Powyżej zostały jedynie przywołane powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Dedukcję czy istnieją podstawy do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej i dlaczego taki stan nie został wprowadzony pozostawiam Wam.

Tło

Inne artykuły

  • KORONAWIRUS VS ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY

    Panująca pandemia koronawirusa zaczęła weryfikować nasze plany podróżnicze. Coraz częściej pojawiają się pytania i wątpliwości czy jeśli zrezygnujemy z wykupionej wycieczki przysługuje nam zwrot kosztów? Co w przypadku, gdy to linie lotnicze odwołają nasz lot, a na własną rękę rezerwowaliśmy noclegi i inne atrakcje? Czy w takim wypadku przysługuje nam odszkodowanie?

  • KORONAWIRUS VS ZMIANA WARUNKÓW UMÓW (w tym umów najmu lokali)

    Mam dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, których plany biznesowe zostały mocno pokrzyżowane przez panującą epidemię koronawirusa.

  • #otwieraMY a MANDATY I KARY PIENIĘŻNE

    Akcja #otwieraMY nabiera tempa. Jakiego ryzyka podejmują się otwierający się pomimo restrykcji przedsiębiorcy?

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438