Tło

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII ADWOKACKIEJ MONIKA CICHOCKA


I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Cichocka prowadząca działalność pod firmą "Monika Cichocka" z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 35/30, 00-869 Warszawa, NIP 527 259 28 79, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych lub Administratorem.


II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. W celu dokonania wyceny usługi Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

2. W celu zawarcia umowy i wykonania usługi Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzam takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustali, dochodzi lub broni się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

9. W celu administrowania stroną internetową Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym - dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

11. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator Danych Osobowych przetwarza informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies pojawia się przy pierwszym wejściu na stronę internetową).


III. Cookies:
1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system ADMINISTRATORA, a także przez systemy należące do innych podmiotów (np. Facebooka, Google’a).

2. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji na stronie internetowej, takie jak:
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, dzięki czemu można sprawnie porusza się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać
ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepsza stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzysta
z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej czuję się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.


IV. Prawo wycofania zgody:
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć— wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy złożyć pisemne oświadczenie skierowane do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. na mcichocka@kancelariacichocka.pl.
3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator Danych Osobowych ma prawo przetwarza
Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


V. Wymóg podania danych osobowych:
Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy i wykonania usługi (bez tych danych wykonanie usługi prawnej będzie niemożliwe);
podanie takich danych jak imię oraz numer telefonu i adres e-mail jest konieczne do dokonania wyceny usługi;
podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe).


VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:
Uprzejmie informuję, że nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


VII. Odbiorcy danych osobowych:
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazuję Twoje dane osobowe współpracującym ze mną prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Oprócz tego może się zdarzyć sytuacja, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będę musiała przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno mi przewidzieć, kto może zgłosi się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniam, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuję bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.


VIII. Okres przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane osobowe przez czas wymagany przepisami prawna dla przechowywania dokumentacji oraz maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.


IX. Uprawnienia podmiotów danych:
1. Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.

2. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanę przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. na adres mcichocka@kancelariacichocka.pl.


X. Prawo do wniesienia skargi:
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI. Postanowienia końcowe:
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438